/>

Tigerbarna

Barnehageåret 2022 / 2023 er Tigerbarna en avdeling for barn 3-4 år. Det er 16 barn og 4 ansatte fordelt på 3 årsverk.

Trygghet, lek og læring står sentralt i barnehagens arbeid. Visjonen vår "sammen om å sette verdifulle spor" med verdiene nestekjærlighet, likeverd og mestring preger hverdagene på Tigerbarna.  

Språk er satsingsomåde for barnehageåret 2022/ 2023. En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Vi bruker ASK (Alternativ Suplerende Kommunikasjon) som hjelp og støtte til det verbale språket. Bildesymboler i dagsplan, under måltider, i lek og ved behov.

- Gjennom den gode leken vil vi gi barna gode opplevelser og erfaringer.

- Gjennom den gode leken lærer barna nye ord og får økt språkforståelse.

- Gjennom den gode leken gjør barna seg nytte av språk i relasjoner og vennskap. 

Den gode leken er utgangspunktet for tverrfaglig arbeid gjennom rammeplanens syv fagområder. Tigerbarna har en liten morgensamling kl 9 hver dag for å få oversikt og forutsigbarhet over dagen, noe som skaper trygghet for barna. Formiddagene organiseres med lek og aktiviteter i smågrupper. Hver dag er det samling med fortelling, sang og muisikk før lunsj. En dag i uken er det turdag i nærmiljøet, og hver fredag serveres varmmat som barna etter tur får være med å lage.