Barnehagen vår

Lube barnehage er en liten, oversiktlig barnehage med 3 avdelinger. Til sammen har ca. 50 barn plass i barnehagen. Til daglig er vi 11 voksne på jobb. Her kjenner alle hverandre, men likefult har vi avdelinger for sikre at noen blir ekstra godt kjent, og for sikre at alle barna blir optimalt sett og ivaretatt. Trygghet for barna er avgjørende for at barna skal oppleve ekte glede. Vi ønsker også å være tydelige på vårt kristne livssyn - en sikker grunn! Vi har derfor en utvidet kristen formålsparagraf. Like fullt er alle barn (og foreldre/foresatte) velkomne til å søke plass i Lube barnehage.